Czym jest dywidenda?

Rozpoczynając prowadzenie spółki kapitałowej – z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjnej – często spotykamy się z takim pojęciem jak dywidenda. Warto więc wyjaśnić, co to takiego.

Dywidenda to po prostu rzecz do podziału, a konkretniej – część zysku netto spółki kapitałowej (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT) z przeznaczeniem dla jedynego wspólnika czy akcjonariusza bądź do podziału między kilku wspóników czy akcjonariuszy.

Oblicza się ją na podstawie wyniku finansowego spółki. O wysokości oraz termininie wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą decyduje zgromadzenie wspólników, zaś w spółce akcyjnej – walne zgromadzenie.

Aby wypłacić dywidendę w spółce kapitałowej, należy spełnić kumulatywnie kilka przesłanek:

  • zakończenie roku obrotowego – Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednak w pewnych przypadkach na wypłatę udziałowcom czy akcjonariuszom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy
  • sporządzenie sprawozdania finansowego – przy czym w jednostkach obowiązanych do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wymaga się jego opinii przynajmniej „bez zastrzeżeń” bądź „z zastrzeżeniami”
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie
  • podjęcie decyzji o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy

Dywidenda może zostać wypłacona z zysku netto ostatniego roku obrotowego, albo z niepodzielonych zysków z poprzednich lat, ale też z kapitału zapasowego bądź kapitałów rezerwowych spółki – o ile utworzono je z zysków spółki.

Co do zasady dywidenda przyjmuje formę pieniężną, jednak istnieje możliwość wypłacenia jej w formie innych aktywów spółki kapitałowej – dla przykładu akcji czy nawet nieruchomości.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródła informacji:
1. Inf. własna
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywidenda