Kapitał zakładowy spółki z o. o.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z tym, że udziałowcy w umowie spółki określają wysokość kapitału zakładowego, a ponadto składają oświadczenie o zapewnieniu środków na jego pokrycie. Początkowy kapitał zakładowy zasadniczo równa się majątkowi spółki. Tego typu informacje wbrew pozorom nie mają jednak większego znaczenia dla innych podmiotów gospodarczych, bowiem istnieją spółki o wysokim kapitale zakładowym, lecz małym majątkiem i odwrotnie – mające minimalny kapitał zakładowy a ogromny majątek.

Warto tutaj wspomnieć, że ów minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych. Pieniądze takie, choć nieduże, stanowią swoisty bufor bezpieczeństwa spółki – chociażby w relacjach z kontrahentami. Jest to jednak w dużej mierze pozorne wrażenie, bowiem przepisy nie przewidują zakazu, aby ów początkowy kapitał zakładowy nie mógł pracować dla spółki. Oznacza to, że można spożytkować go na zakup składników rzeczowych bądź praw niemajątkowych. Bardzo podobnie wygląda sytuacja wkładu niepieniężnego – po jego zbyciu stanie się on majątkiem spółki.

Wniesienie kapitału zakładowego powoduje też, że trzeba ustalić wysokośc udziałów przypadającą konkretnym wspólnikom. Przekłada się to na ilość głosów, proporcję wypłaty dywidendy czy udział w majątku likwidowanej spółki.

Na koniec małe ostrzeżenie – szczególnie przy małych kapitałach zakładowych należy ciągle monitorować, czy wysokość zobowiązań spółki nie przekracza kapitału, bo to przesłanka do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: http://zakladanie-spolek.com.pl/czym-jest-kapital-zakladowy-w-spolce-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/