Udziałowiec mniejszościowy nie wymieni akcji lub udziałów z pominięciem PIT

Minister Finansów (MF) dokonał bardzo ważnej zmiany w interpretacji odnoszącej się do możliwości wymiany akcji lub udziałów pomiędzy udziałowcami mniejszościowymi. Dotychczasowa wykładnia była pozytywna dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), bowiem pozwalała pominąć konieczność odprowadzenia tego podatku. Zdaniem MF takiej wymiany nie należy jednak uznawać za neutralną podatkowo, ponieważ powoduje ona powstanie przychodu z kapitału pieniężnego, który podlega opodatkowaniu PIT.

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wskazano sytuację dotyczącą 21 wspólników – polskich rezydentów posiadających udziały w spółce cypryjskiej – z których to żaden nie jest udziałowcem większościowym. Wspólnikiem rzeczonej spółki cypryjskiej miała w najbliższym czasie zostać spółka holdingowa. Dlatego chciano przeprowadzić transakcję, poprzez którą spółka holdingowa nabyłaby wszystkie udziały od pozostałych wspólników, a ci otrzymaliby udziały w podwyższonym dzięki temu kapitale zakładowym spółki holdingowej. Tym samym nie doszłoby do zapłaty w gotówce, natomiast spółka holdingowa miałaby w spółce cypryjskiej większość głosów.

Wnioskodawca w swojej opinii uznał, iż taka transakcja jest neutralna podatkowo na gruncie art. 24 ust. 8a oraz 8b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Z tym poglądem na początku zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (o tym interpretacja indywidualna z dnia 2 grudnia 2015 roku nr IPPB2/4511-960/15-4/PW).

22 lutego 2016 roku taką interpretację zmienił Minister Finansów. Motywował to faktem, iż wymiana udziałów pomiędzy udziałowcami mniejszościowymi nie prowadzi do spełnienia przesłanek dających możliwość wyłączenia ich wartości z opodatkowanych przychodów. Określając kryteria, przy których wniesienie aportem akcji lub udziałów innej spółki uważa się za wymianę udziałów, ustawodawca posłużył się pojęciem wspólnika, a nie wspólników. Regulacja ta pozwala na twierdzenie, że neutralna podatkowo wymiana udziałów zachodzi tylko w sytuacji nabycia od jednego wspólnika innej spółki akcji lub udziałów tej spółki, o ile przez nabycie od tego wspólnika spółka nabywająca będzie dysponowała bezwzględną większością głosów w spółce, której akcje lub udziały zostały nabyte bądź – mając bezwzględną większość głosów w innej spółce – zwiększa ilość akcji lub udziałów w tej spółce. Natomiast jeśli dokonuje tego wielu wspólników, wyłączenie z przychodów nie może mieć miejsca. Co za tym idzie – wspólnik winien jest wykazać przychody z kapitału pieniężnego.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: http://ksiegowosc.infor.pl