Zmieniona proporcja udziału w zyskach spółki osobowej w trakcie roku a skutki w PIT

W przypadku zmiany proporcji udziału w zyskach spółki osobowej ze skutkiem wstecznym w czasie roku podatkowego nie wystąpi obowiązek zapłaty odsetek od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) zapłaconych za poprzednie miesiące. Taka interpretacja przepisów wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2016 roku (sygn. akt II FSK 1552/14).

Sytuacja odnosiła się do podatnika, który miał zostać komandytariuszem w spółce komandytowej. Jego udział w zyskach spółki ustalono proporcjonalnie względem wysokości wniesionego wkładu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ową proporcję zmienić w czasie roku podatkowego – poprzez podjęcie stosownej uchwały. Po zakończeniu roku obrotowego walne zgromadzenie wspólników podejmuje także uchwałę w przedmiocie podziału zysków bądź pokryciu strat. Wynika z tego, iż tymczasowa, jak również zmieniona proporcja, mogą odbiegać od tej, którą określono później ostatecznie, a więc w jakiej dokona się podział zysków. Co istotne, wspólnicy są uprawnieni do otrzymywania zaliczek na poczet swojego udziału w zyskach.

Powyższa sytuacja spowodowała zwrócenie się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację. Postawiono w nim pytanie, czy zmiana proporcji udziałów w zyskach spółki osobowej po zakończeniu roku obrotowego wywoła u podatnika obowiązek korekty odprowadzonych w trakcie zakończonego roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatnik przedstawiając swój pogląd na sprawę zaznaczył, iż jego zdaniem kalkulacja dochodu winna opierać się o proporcję ostateczną. Zaliczki odprowadzone w trakcie roku to natomiast tylko wpłaty na poczet zobowiązania podatkowego, które jeszcze nie zostało ustalone. Jeśli więc ich kwota okazuje się niższa od kwoty podatku od ostatecznego dochodu, to na podatniku nie może spoczywać obowiązek dokonania korekty zaliczek i zapłaty odsetek z tytułu zaległości podatkowych, bowiem zaległości wcale nie będą miały miejsca. Z drugiej strony przy odwrotnym stanie faktycznym podatnik także nie będzie obowiązany do korekty nadpłaconych zaliczek. Nie będzie mu też przysługiwało roszczenie o odsetki od nadpłaty podatku.

Organ podatkowy stwierdził, że stanowisko podatnika co do wystąpienia obowiązku zapłaty odsetek od zaliczek na podatek dochodowych jest niewłaściwe.

Uzasadniając to organ wskazał na przypadek, kiedy udział w ostatecznych zyskach spółki byłby rzeczywiście niższy niż udział, wedle którego podatnik uiszczał w trakcie roku obrotowego zaliczki na podatek. Wówczas przysługuje mu roszczenie o zwrot nadpłaconego podatku, ale nie o odsetki od wpłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek w kwocie wyższej niż należna – jeśli nadpłata podatku zostanie zwrócona w terminach przewidzianych przepisami ustawy.

Sprawą dalej zajął się sąd. Orzekł on, że w pierwszej z omawianych sytuacji podatnik winien jest dopłacić podatek, ale jednocześnie nie jest obowiązany do uiszczenia oprocentowania, bowiem nie miała miejsca zaległość podatkowa. W zaś drugiej sytuacji organ będzie zmuszony zwrócić nadpłacony podatek, jednak bez odsetek, gdyż zaliczki w chwili pobrania były należne.

Organ podatkowy zdecydował się wnieść skargę kasacyjną od wyroku krakowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sąd ten oddalił skargę twierdząc, że zmiana umowy spółki komandytowej następująca w czasie roku podatkowego, choćby powodowała zmianę proporcji udziału wspólników w zyskach spółki, nie wywołuje skutku w postaci zwiększenia dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce osobowej za poszczególne miesiące do dnia podjęcia uchwały o zmianie proporcji względem tego, co zgłoszono w deklaracjach podatkowych na zaliczki w PIT. Co za tym idzie, nie ma możliwości, by wchodziły w grę odsetki od zaliczek zapłaconych w kwocie mniejszej od tych, które wynikają ze zmiany proporcji w udziale w zyskach spółki.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Infor.pl